متنا در سال 1391 شروع بکار کرد، شروع فعالیت مرکز تعمیرات و نگهداری ایران در زمینه پروژه های اتوماسیون صنعتی بود. در طی انجام پروژه ها و نیاز روز افزون صنایع به گارانتی و خدمات پشتیبانی شاخه تعمیرات و پشتیبانی به فعالیتهای گروه جوان متنا اضافه شد.

با توجه به نیاز پشتیبانی در حیطه های مختلف و گستردگی تجهیزات در صنایع، هم اکنون خدمات تعمیرات و پشتیبانی به سه بخش صنعتی، آزمایشگاهی و پزشکی ارائه می گردد. در هرکدام از بخشها تجهیزات مشخصی مورد تعمیرات قرار میگیرند.

بخش آموزش و مشاوره متنا جهت ارائه خدمات تخصصی به صنایع و مهندسان بوجود آمده و باتوجه به تجربه انجام پروژه های گوناگون و انجام تعمیرات تجهیزات مختلف توانمندی ارائه خدمات در این زمینه وجود دارد.