متنا

wincc چیست؟

Article-WinCC-index2

WinCC چیست؟ در این مقاله میخوانید: (مدت زمان مطالعه: 8 دقیقه) سیستم مانیتورینگ صنعتی چیست؟ سیستم مانیتورینگ صنعتی یک نوع سیستم است که برای مانیتور کردن و نظارت بر فرآیندها و سیستمهای صنعتی استفاده میشود. این سیستمها با استفاده از سنسورها، دستگاههای اندازهگیری و سیستمهای جمعآوری داده، اطلاعاتی را از سیستم صنعتی جمعآوری میکنند و […]

انواع اتوماسیون صنعتی

Article-Automation-index

انواع اتوماسیون صنعتی اتوماسیون در لغت به معنای خودکار بودن و یا خود فرمان بودن است. این واژه در بخش صنعتی به معنای کنترل و هدایت خودکار دستگاه ها و همچنین فرایند های صنعتی به کار می رود. در واقع به جای آنکه این کنترل و هدایت توسط نیروی انسانی صورت گیرد ، به کمک […]